+48 531 531 401

sklep@d-tv.pl

Regulamin

REGULAMIN "SKLEPU DTV"


§1
Postanowienia ogólne, strony transakcji, przedmiot transakcji.

 1. Sklep internetowy Dobrej Telewizji, działający pod adresem www.sklep-dtv.pl, którego podmiotem formalno-prawnym jest Chrześcijańska Fundacja "Dobre Dzieło" z siedzibą w Ustroniu, przy ul. Dominikańskiej 30, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000466606, do Głównego Urzędu Statystycznego w Bielsku-Białej pod nr REGON 243294424, oraz do Urzędu Skarbowego w Cieszynie pod nr NIP 5482663491, zwana dalej Fundacją, jest projektem wspierającym Działalność Statutową wyżej wymienionej Fundacji, zwanym dalej Sklepem DTV.
 2. Dane teleadresowe, umożliwiające kupującemu kontakt ze sprzedawcą:
  a) adres poczty elektronicznej: sklep@d-tv.pl
  b) adres poczty tradycyjnej: Sklep DTV, ul. Skrajna 7, 43-440 Goleszów
  c) numer telefonu: 531 531 401.
 3. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie DTV niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 4. Ceny wszystkich widocznych na stronach Sklepu DTV towarów są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone.
 5. Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu DTV, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 6. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.
 7. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki, które podane są każdorazowo w procesie składania zamówienia (w zależności od rodzaju i ilości zamawianych produktów) oraz innych opłat i kosztów, o ile kupujący wyrazi na nie zgodę (wybierze je) w procesie składania zamówienia.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie Sklepu internetowego DTV, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.
 9. Sprzedający oświadcza, że sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego DTV towary posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.
 10. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie Sklepu internetowego DTV, pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego. W przypadku niemożności spełnienia świadczenia przez Sprzedającego z powodu niedostępności towaru, Sprzedający niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie czternastu dni od dnia zawarcia umowy (zgodnie z § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu), zawiadomi o tym Kupującego i zwróci Kupującemu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 11. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, przyjmowanie zamówień lub ich realizacja następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku, o którym mowa w ustępie niniejszym, Sprzedający zastrzega sobie możliwość ustalenia innej kolejności zawierania transakcji lub ich realizacji, jak też Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych szczególnych warunków odnoszących się do zawarcia lub realizacji transakcji. O odstępstwach w stosunku do zasady powszechności, o których mowa w zdaniu drugim niniejszego ustępu, Sprzedający informuje na stronie Sklepu.
 12. Do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym DTV konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.
 13. Rozmowy telefoniczne oraz korespondencja elektroniczna i papierowa prowadzone w związku działalnością Sklepu internetowego DTV mogą być nagrywane i archiwizowane. Ujawnienie jakichkolwiek szczegółów wynikających z tych rozmów lub korespondencji jest niedopuszczalne, chyba że za wyraźną zgodą nadawcy i adresata, albo gdy jest to konieczne ze względu na dochodzone przez Fundację prowadzącą Sklep internetowy DTV roszczenie, w szczególności wobec adresata lub nadawcy, lub gdy jest to niezbędne ze względu na przepis prawa i na żądanie uprawnionego do tego organu państwa.

§2
Transakcja.

 1. Zamówienia w Sklepie internetowym DTV można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy na stronach Sklepu. Złożenie zamówienia możliwe jest przy wykorzystaniu konta klienta (wymagającego rejestracji) lub bez rejestracji (jednorazowo). Rejestracja i stworzenie konta umożliwiają m.in. przeglądanie historii zamówień, zapamiętywanie danych do wysyłki i innych stałych ustawień. W procesie rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych: e-mail, imię i nazwisko, adres dostawy, numer kontaktowy.
 2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu kontaktowego.
 3. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
 4. Sprzedający potwierdzi Kupującemu zawarcie umowy na odległość poczta elektroniczną w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy. Potwierdzenie obejmuje informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z 30.5.2014r. – o prawach konsumenta (tj.. Dz.U.2019.134 z późn.zm).
 5. Informacje zawarte w potwierdzeniu, o którym mowa w §2 ust. 4 Regulaminu stanowią integralną część umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą zostać zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.
 6. Sprzedawca przekazuje potwierdzenie (o którym mowa w §2 ust. 4 i 5 Regulaminu) Kupującemu będącemu konsumentem − w przypadku umowy zawartej na odległość – pocztą elektroniczną. Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się bez zbędnej zwłoki po zawarciu umowy. 

§3
Płatność.

 1. W Sklepie DTV istnieją następujące formy płatności:
  a) płatność e-przelewem za pośrednictwem platformy płatniczej TPAY.COM,
  b) płatność kartą płatniczą za pośrednictwem platformy płatniczej TPAY.COM,
  c) płatność przelewem bezpośrednim na rachunek bankowy Sklepu DTV, tj. Santander Bank Polska nr 58 1090 1782 0000 0001 5139 1262, zwanym dalej Kontem,
  d) płatność za pobraniem u kuriera,
  e) płatność kartą płatniczą przy odbiorze (w siedzibie Sklepu DTV lub na stoisku mobilnym),
  f) płatność gotówką przy odbiorze (w siedzibie Sklepu DTV lub na stoisku mobilnym).
 2. Przelewając pieniądze za pomocą systemu TPAY.COM, przelewu tradycyjnego, przelewu internetowego lub przelewu za pomocą karty płatniczej, kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.
 3. W przypadku płatności przelewem bezpośrednim na Konto, za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na Konto.
 4. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą sumą ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu przesyłki wybranej przy zakupie.


§4
Dostawa.

 1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli miałoby nastąpić odstępstwo od tej zasady, będzie ono wyraźnie zaznaczone na stronie Sklepu.
 2. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach Sklepu internetowego DTV i wynosi 24-48 godzin. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w Sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez obsługę sklepu internetowego. Maksymalny czas potwierdzenia dostawy wynosi 48 godzin następujących po sobie dni roboczych.
 3. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybranymi przez Sprzedającego firmami kurierskimi z wyłączeniem przesyłek ekonomicznych realizowanych przez Pocztę Polską S.A.  Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po zawarciu umowy z Kupującym.
 4. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez link znajdujący się w e-mailu potwierdzającym zamówienie. Kupujący ma możliwość śledzenia stanu swojego zamówienia poprzez swoje konto klienta na stronie internetowej www.sklepDTV.pl.
 5. Kupujący może również odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie sklepu przy ul. Skrajna 7; 43-440 Goleszów, po wcześniejszym uzgodnieniu odbioru. W przypadku odbioru osobistego Kupujący nie ponosi kosztów dostawy towaru.
 6. Koszt dostawy towaru w przypadku wyboru płatności za pobraniem w całości pokrywa Kupujący.
 7. Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar należy wraz z dokumentem sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie Sklepu internetowego DTV i zasadność reklamacji zostanie potwierdzona, po wymienianie towaru na nowy zostanie on wysłany do Kupującego na koszt Sprzedającego.
 8. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w §6 niniejszego Regulaminu pt. "Reklamacje i zwroty”.
 9. Koszt dostawy towaru przez Kuriera jest uzależniony od objętości towarów i widoczny jest przy każdym z towarów. Koszt dostawy jest wiążący w momencie składania zamówienia.
 10. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego.


§5
Odstąpienie od umowy.

 1. Zgodnie z ustawą z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U.2019.134 z późn.zm) Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.
 2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać wysłane pocztą na adres: Sklep DTV, ul. Skrajna 7; 43-440 Goleszów.  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest przekazywany Kupującemu w formie papierowej (w dokumentacji dołączonej do przesyłki).
 4. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część, jeżeli takie były dołączone do towaru), nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru.
 5. Koszt zwrotu towaru, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 33 i art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U.2019.134 z późn.zm), ponosi Sprzedawca. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta, Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 6. Kupujący zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego upoważnioną.
 7. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostawy, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Kupującego zwracanego towaru.
 9. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w §5 ust. 9 Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu z Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem od Kupującego lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Uprawnienie Sprzedawcy wskazane w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu (usunięto)
 11. (W przypadku, gdy kupującym jest podmiot gospodarczy) Po otrzymaniu i przyjęciu towaru Sprzedający wystawi Kupującemu dokument sprzedażowy korygujący, który odeśle na adres Kupującego.
 12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 13. Zawierając umowę Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.

§6
Reklamacje i zwroty.

 1. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może:
  a) jeżeli jest konsumentem (w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego) – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady,
  b) jeżeli nie jest konsumentem – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady.
 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie lub poprzez e-mail na adres sklep@d-tv.pl oraz porozumieć się telefonicznie ze Sklepem w tej sprawie. W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.
 3. Transport reklamowanych towarów z tytułu rękojmi odbywa się na koszt Sprzedawcy za pośrednictwem wybranych przez niego firm kurierskich, chyba że Sprzedawca poinformował, iż towar zostanie odebrany przez niego lub osobę przez niego upoważnioną. Sklep DTV nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 4. Kupujący odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.


§7
Postanowienia końcowe.

 1. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie Sklepu DTV, a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające ze zmiany formy graficznej opakowań nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
 2. Wszystkie prezentowane na stronie Sklepu DTV towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta.
 4. Sklep DTV nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczona jest platforma internetowa Sklepu; tyczy się to w szczególności skutków błędów w działaniu stron internetowych, brak dostępu do nich oraz innych awarii, uszkodzeń lub zakłócenia w funkcjonowaniu usług internetowych.
 5. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.sklep-dtv.pl oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby Sklep DTV, ul. Skrajna 7; 43-440 Goleszów.


§8
Ochrona danych osobowych.

 1. Zarejestrowanie konta lub złożenie zamówienia w Sklepie internetowym DTV jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sklep DTV będący projektem Chrześcijańskiej Fundacji Dobre Dzieło. danych osobowych udostępnionych podczas rejestracji lub zawartych w zamówieniu, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Dane osobowe są chronione w siedzibie sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, to jest: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.
 3. Administratorem danych osobowych jest przez Sklep DTV będący projektem Chrześcijańskiej Fundacji Dobre Dzieło
 4. Dane osobowe podawane podczas zakupów, reklamacji lub podczas korzystania ze strony internetowej sklep-dtv.pl przetwarzane są w różnych celach:
  a) w celu umożliwienia potencjalnym Kupującym dostępu do Sklepu internetowego (rejestracji w Sklepie, utworzenia konta w Sklepie) prowadzonego przez Chrześcijańską Fundacji Dobre Dzieło,
  b) w celu zawarcia i wykonania umowy kupna-sprzedaży, w tym także – o ile Kupujący sobie tego zażyczył – przesłania mu zakupionego towaru lub usługi,
  c) w celu rozpatrywania składanych przez Kupującego reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru),
  d) w celu przesyłania zainteresowanym subskrybentom elektronicznego biuletynu informacyjnego (newsletter) o nowościach, ofercie handlowej i promocjach, jeżeli zainteresowana osoba wyraziła wcześniej zgodę na otrzymywanie takich informacji,
  e) w celu udzielenia odpowiedzi na złożone przez osobę zainteresowaną zapytanie, przesłane w formie korespondencji papierowej lub z wykorzystaniem formularza kontaktowego na stronie internetowej.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych uniemożliwi dokonanie czynności służących osiągnięciu wymienionych wyżej celów.
 5. Kupujący ma prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących, ma prawo żądania od administratora ich aktualizacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. W przypadku danych osobowych, co do których osoba wyraziła zgodę na ich przetwarzanie, to jest danych służących do utworzenia konta w Sklepie DTV lub danych służących przesyłaniu informacji, osoba ta może wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie.
 7. Sklep DTV zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych poprzez wdrożenie odpowiednich rozwiązań technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO, z uwzględnieniem zasad dotyczących przetwarzania: zgodności z prawem, rzetelności, przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia czasowego przechowywania oraz integralności i poufności, dokładając szczególnej staranności, żeby dane osobowe były:
  a) przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
  b) pozyskiwane tylko dla określonych celów i przetwarzane dalej wyłącznie w sposób zgodny z tymi celami,
  c) dokładne, aktualne i adekwatne (nie nadmiarowe),
  d) przechowywane nie dłużej, niż to konieczne,
  e) przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą,
  f) bezpiecznie przechowywane.
 8. Dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez Sklep DTV mają jedynie osoby, które zobowiązały się do zachowania tajemnicy przetwarzanych danych osobowych i upoważnione przez administratora na piśmie do przetwarzania danych osobowych oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie umów zawartych na piśmie.
 9. Sklep DTV informuje, że dane osobowe Kupującego, który dokonał płatności elektronicznej za pośrednictwem platformy płatniczej o nazwie TPAY.COM, są przekazane do Krajowego Integratora Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-808), przy ulicy Świętego Marcina 73/6, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu pod numerem KRS 0000412357. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności poprzez platformę płatniczą TPAY.COM.
 10. Sklep DTV szanuje prawa Kupujących do prywatności. Zasady Polityki Prywatności dostępne pod adresem internetowym www.sklep-dtv.pl/polityka-prywatnosci/ wskazują, jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację Sprzedający może gromadzić i w jaki sposób z takich informacji korzystać.
 11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem wynikającym z otrzymanych przez niego od Kupującego nieprawidłowych danych.

Załączniki:

1. Informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy.
2. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl